Responsive image
Responsive image
Responsive image

Workings

ปก พิมพ์ 4 สี 250 แกรม พร้อมเคลือบเงา เนื้อพิมพ์ขาวดำ เข้าเล่มกระดูกงู

ปก พิมพ์ 4 สี 250 แกรม พร้อมเคลือบเงา เนื้อพิมพ์ ขาว-ดำ เข้าเล่มไสกาว

ปก พิมพ์ 4 สี พร้อมแผ่นใส เนื้อในพิมพ์ขาวดำ เข้าเล่มสันขดลวด

ปก พิมพ์ 4 สี 250G พร้อมแผ่นใส เนื้อพิมพ์ขาวดำ เข้าเล่มสันเกลียว

ปก พิมพ์ 4 สี 130G เนื้อพิมพ์ 4 สี เข้าเล่มมุงหลังคา 12

ปกพิมพ์ ขาวดำ เนื้อพิมพ์ ขาวดำ เข้าเล่ม แม็กแลคซีน

ปกพิมพ์ ขาวดำ เนื้อพิมพ์ ขาวดำ เข้าเล่ม สันรูด