Responsive image
Responsive image
Responsive image

Workings

A1 ปอนด์ขาว 80 แกรม

ถ่ายเอกสาร A1 จากกระดาษไข เป็นพิมพ์เขียว

A1 พิมพ์เขียว 80แกรม 1

A1 พิมพ์เขียว 80แกรม

ปริ้นพิมพ์เขียวA1 พิมพ์กระดาษขาวA2 พร้อมเข้าเล่ม

ปริ้นพิมพ์เขียวA1#พิมพ์กระดาษขาวA2#พร้อมเข้าเล่ม

แบบแปลนขนาด A3 เข้าเล่มกระดูกงู