Workings

สูญญากาศขาวทึบ (หน้า-หลัง) เกรด A

สูญากาขาวทึบ เกรด A

สูญากาขาวขุ่นสองด้าน เกรด A

สูญากาขาวทึบ เกรด B

สูญากาขาวทึบ เกรด B

สูญากาขาวทึบ เกรด B

สูญากาขาวทึบ เกรด B

สูญากาขาวทึบ (หน้า- หลัง) เกรด A

สูญญากาศขาวทึบ เกรด B

สูญญากาศขาวทึบ เกรด B

สูญญากาศขาวทึบ เกรด B

สูญญากาศเกรด A หน้า-หลัง ขาวทึบ