shopup.com

 

ศูนย์การพิมพ์ครบวงจร
พิมพ์ถูก พิมพ์ดี
////////////////////////////////////////////////////////////////////
เปิดทำการจันทร์ - เสาร์
เวลา 09:00 - 18:00
091-7715946
02-4443897

 

 

662641
พิมพ์หนังสือ เร่ิมต้น 1 เล่ม

09 กุมภาพันธ์ 2018

ผู้ชม 610 ผู้ชม

 

 

ขนาด : A4

ปกพิมพ์ 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ต 260 แกรม (ไม่เคลือบ)

เนื้อ พิมพ์ขาวดำด้วยกระดาษปอร์น 70 แกรม 100 หน้า

เข้าเล่ม : ไสกาว

ราคา : 83 บาท

จำนวน : 100 เล่ม

 

ขนาด : A4

ปกพิมพ์ 4 สี + แผ่นใส

เนื้อ พิมพ์ขาวดำด้วยกระดาษปอร์น 70 แกรม 100 หน้า

เข้าเล่ม : สันขดลวด

ราคา : 83 บาท

จำนวน : 100 เล่ม

 

 

 

ขนาด : A4

ปกพิมพ์ 4 สี + แผ่นใส

เนื้อ พิมพ์ขาวดำด้วยกระดาษปอร์น 70 แกรม 100 หน้า

เข้าเล่ม : สันห่วงพลาสติก

ราคา : 80 บาท

จำนวน : 10 เล่ม

 

 

ขนาด : A4

ปกพิมพ์ 4 สี

เนื้อ พิมพ์ 4 สี 16 หน้า

เข้าเล่ม : มุงหลังคา

ราคา : 140 บาท

จำนวน : 20 เล่ม

 

ขนาด : A4

ปก พิมพ์ขาวดำ ด้วยกระดาษปอร์นสี 80 แกรม

เนื้อ พิมพ์ขาวดำด้วยกระดาษปอร์น 70 แกรม 100 หน้า

เข้าเล่ม : สันเทป

ราคา : 50 บาท

จำนวน : 60 เล่ม

 

หนังสือขนาด A5

ปกพิมพ์ 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ต 260 แกรม พิมพ์ 4 สี (ไม่เคลือบ)

เนื้อ พิมพ์ขาวดำด้วยกระดาษปอร์น 70 แกรม 60 หน้า

เข้าเล่ม : มุงหลังคา

ราคา : 36 บาท

จำนวน : 80 เล่ม

 

 

ขนาด : A4

ปกพิมพ์ 4 สี ด้วยกระดาษอาร์ต 260 แกรม (ไม่เคลือบ)

เนื้อ พิมพ์ขาวดำด้วยกระดาษปอร์น 70 แกรม 100 หน้า

เข้าเล่ม : ไสกาว

ราคา : 83 บาท

จำนวน : 100 เล่ม

 

 

ปก : กระดาษอาร์ตด้าน
เนื้อ : กระดาษปอร์น 70 แกรม 100 หน้า ไม่มีพิมพ์
เข้าเล่ม : ไสกาว
จำนวน 25 เล่ม
เล่มละ 60 บาท

 

ปก : กระดาษอาร์ต 250 แกรม เคลือบด้าน หมึกญี่ปุ่น
เนื้อ : กระดาษอาร์ต 130 แกรม 38 หน้า พิมพ์ 1 หน้า
หมึกญี่ปุ่น
เข้าเล่ม : ไสกาว
จำนวน 1 เล่ม
เล่มละ 850 บาท

 

ปก : กระดาษอาร์ต 250 แกรม เคลือบเงา
หมึกญี่ปุ่น
เนื้อ : พิมพ์ขาวดำ เกรด A จำนวน 150 หน้า
กระดาษปอร์น 70 แกรม พิมพ์หน้าหลัง
เข้าเล่ม : ไสกาว
จำนวน 1 เล่ม
เล่มละ 335 บาท

 

ปก : กระดาษอาร์ต 250 แกรม เคลือบเงา
หมึกญี่ปุ่น
เนื้อ : พิมพ์ขาวดำ เกรด A จำนวน 150 หน้า
กระดาษปอร์น 70 แกรม พิมพ์หน้าหลัง
เข้าเล่ม : ไสกาว
จำนวน 1 เล่ม
เล่มละ 335 บาท

 

ปก : กระดาษอาร์ต 250 แกรม หมึกญี่ปุ่น
แผ่นใส
เนื้อ : พิมพ์ขาวดำ เกรด A จำนวน 52 หน้า
กระดาษปอร์น 70 แกรม พิมพ์หน้าหลัง
แทรกสีญี่ปุ่น 2 หน้า
เข้าเล่ม : ขดลวด 10 มม
จำนวน 6 เล่ม
เล่มละ 153 บาท

 

ปก : กระดาษอาร์ต 250 แกรม หมึกญี่ปุ่น
เคลือบเงา
เนื้อ : พิมพ์สีญี่ปุ่น จำนวน 18 หน้า
กระดาษอาร์ต 130 แกรม พิมพ์หน้าเดียว
เข้าเล่ม : ไสกาว
จำนวน 1 เล่ม
เล่มละ 506 บาท

 

ปก : กระดาษอาร์ต 250 แกรม หมึกญี่ปุ่น
เคลือบเงา
เนื้อ : พิมพ์ขาวดำ เกรด A จำนวน 162 หน้า
กระดาษปอร์น 70 แกรม พิมพ์หน้าหลัง
แทรกสีญี่ปุ่น 18 หน้า พิมพ์หน้าหลัง
เข้าเล่ม : ไสกาว
จำนวน 3 เล่ม
เล่มละ 550 บาท

 

 

เข้าเล่ม : ไสกาว

 

เข้าเล่ม : มุงหลังคา

 

เข้าเล่ม : ไสกาว

 

เข้าเล่ม: ไสกาว

 

เข้าเล่ม : มุงหลังคา

 

เข้าเล่ม : ไสกาว

 

เข้าเล่ม : ไสกาว

 

เข้าเล่ม : มุงหลังคา

 

เข้าเล่ม : ไสกาว

 

เข้าเล่ม : ไสกาว

 

 

เข้าเล่ม : สันขดลวด

 

 

Engine by shopup.com